Lærlingen – elev eller arbeidstaker?

Diana Seldal som har skrevet juristens spalte er advokat hos advokatfirmaet Tengs-Pedersen.

På Jæren står yrkesfaget høyt i kurs og et raskt søk på internett viser at flere bedrifter og kommuner på Jæren søker lærlinger fra høsten 2019.

Hvordan står det så til med bevisstheten rundt hvilke plikter som oppstår når man blir en lærebedrift med ansvar for en lærling? Er det arbeidsmiljøloven som gjelder? Er lærlingen omfattet av tariffavtalen? Hva skal lærlingen ha i lønn og kan han eller hun jobbe overtid? Skal lærlingen være omfattet av bedriftens pensjonsordning og yrkesskadeforsikring? Kan lærlingen sies opp?

Lærlingen er i en mellomsituasjon – han eller hun er under opplæring og arbeidstaker på samme tid. Opplæringsloven og arbeidsmiljøloven gjelder side om side. Hvis bedriften har tariffavtale er lærlingen også dekket av denne, herunder tariffbestemte lønns- og arbeidstidsbetingelser.

Lærebedriften får tilskudd fra fylkeskommunen for å ha lærlingen i bedriften. Til gjengjeld stilles det visse krav til bedriften. Bedriften må være godkjent av Fylkeskommunen og må ha kompetanse, tid og utstyr til å kunne gi lærlingen opplæringen som kreves.

Det skal inngås to parallelle kontrakter – en lærekontrakt som skal godkjennes av fylkeskommunen, som blant annet fastslår hvem som har ansvaret for opplæringen, og en tradisjonell arbeidskontrakt. Arbeidsmiljøloven § 14-6 stiller minimumskrav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde, blant annet opplysninger om stillingskategori, prøvetid, rett til ferie og feriepenger, oppsigelse og avlønning. Hvis lærlingen har fylt 20 år skal vedkommende innrulleres i bedriftens pensjonsordning. I alle tilfeller må det tegnes yrkesskadeforsikring for lærlingen på lik linje som for de øvrige ansatte.

Et spørsmål som ofte dukker opp er om bedriften kan pålegge lærlingen å jobbe overtid. En lærling som er ung og full av pågangsmot er kanskje den første til å takke ja til mer arbeid. I utgangspunktet er det anledning til å bruke lærlingen til overtidsarbeid så lenge det er innenfor arbeidsmiljølovens og eventuelle tariffavtales rammer. Men her må bedriften være klar over ett viktig og absolutt unntak – ansatte mellom 15 og 18 år skal ikke jobbe overtid.

Lønnsnivået vil variere etter hvilket fag det er snakk om og om lærlingen er omfattet av tariffavtale. Det er imidlertid vanlig at lærlingelønnen utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev. Lønnen vil deretter stige i takt med tiden og lærlingens evne til verdiskapning.

Når læretiden så kommer til en ende, vanligvis etter to år, står bedriften fritt til å ansette lærlingen. I så fall må ny arbeidsavtale inngås.

Ved å være lærebedrift tar bedriften et viktig samfunnsansvar og kan være med å forme neste generasjons arbeidstakere. Dagens lærlinger er morgendagens arbeidsstyrke. En lærlings positive opplevelser fungerer også ypperlig som markedsføring av bedriften som arbeidsgiver for framtidige arbeidssøkere. Verdien av et ryddig forhold til lærlingen skal man derfor ikke kimse av.

Legg igjen en kommentar